12 doanh nghiệp nhà nước của tỉnh xếp loại A năm 2016

Từ việc phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 của 15 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Bắc giang là chủ sở hữu thì năm 2016 tỉnh có 12 doanh nghiệp xếp loại A, 3 doanh nghiệp xếp loại B.

12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được xếp loại A gồm: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lục Ngạn; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Yên Thế; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lục Ngạn; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Yên Thế; Công ty CP Đường bộ Bắc Giang; Công ty CP Nước sạch Bắc Giang; Công ty CP Giống chăn nuôi; Công ty CP Giống cây trồng.

Việc phân tích, đánh giá các doanh nghiệp trên dựa trên 5 chỉ tiêu bao gồm: Doanh thu và thu nhập khác, lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước, khả năng thanh toán nợ đến hạn, tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành, tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích.

Đây là cơ sở để nhà nước nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh cũng như tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp./.

(Đào Thị Nhung)