Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.

Thông tư số 86/2017/TT-BTC hướng dẫn về việc đầu tư, kế toán, xác định giá trị tài sản ròng và chế độ báo cáo của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí và ngân hàng giám sát theo quy định của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP  ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.

Theo đó, Thông tư 86/2017/TT-BTC hoàn thiện khung khổ pháp lý về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, hình thành cơ chế khuyến khích người lao động đóng góp và tích lũy, bổ sung thu nhập khi đến tuổi về hưu để đảm bảo an sinh xã hội.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Thông tư 86/2017/TT-BTC tải về

(Quỳnh Chi)