Các phần mềm ứng dụng

Phần mềm quản lý ngân sách nhà nước 8.0 (23_4_2018)

https://drive.google.com/open?id=1w4nOInUTfsvmQq9qhgm6FBXksrTYdfMV

Bộ cài TABMIS2018

Bộ cài đặt TABMIS2018 tải về

Một số lưu ý khi thực hiện ứng dụng TABMIS 2018

Thực hiện Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ 01/01/2018), Kho bạc Nhà nước đã thiết lập thêm một hệ thống TABMIS theo mục lục ngân sách mới (TABMIS2018) vận...

Phần mềm Quản lý ngân sách 8.0_2017

Phần mềm Quản lý ngân sách phiên bản 32bit: tải về Phần mềm Quản lý ngân sách phiên bản 64bit: tải về

Bộ cài đặt TABMIS

Bộ cài đặt TABMIS tải về

Phần mềm Pulse Secure

  1. Phần mềm Pulse Secure đối với hệ điều hành windows 32 bit tải về 2. Phần mềm Pulse Secure đối với hệ điều hành windows 64 bit tải về

Phần mềm Quản lý ngân sách 8.0

Phần mềm Quản lý ngân sách phiên bản 8.0 (phát hành 17/3/2014): tải về

Phần mềm Kế toán ngân sách xã phiên bản 5.5.10

Phần mềm Kế toán ngân sách xã phiên bản 5.5.10 (phát hành 21/5/2014): tải về

Đăng kí nhận Các phần mềm ứng dụng