Chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong những năm qua công tác quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đạo tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục và đào tạo; đảm bảo thực hiện được các chế độ, chính sách; phát huy vai trò của chính quyền địa phương các cấp trong việc quản lý kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phù hợp với khả năng cân đối NSNN; góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong phân bổ NSNN, tăng tính chủ động, linh hoạt cho các cơ quan trong xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách.

Tuy nhiên, trong quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đạo tạo trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lập và giao dự toán có đơn vị chưa sát đúng thực tế, nội dung chi không thường xuyên chưa phù hợp; công tác công khai tài chính hàng năm chưa thường xuyên…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý NSNN, nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngày 19/9/2017 Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 1453/STC- QLNS yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể:

1. Trong công tác lập dự toán và phân bổ dự toán

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác lập dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo bảo đảm đầy đủ các nội dung thu, chi theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của tỉnh, sát với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Đối với kinh phí chi không thường xuyên, đặc biệt là kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị phải có sự giải trình rõ và thuyết minh chi tiết; có sự phối hợp chặt chẽ và  xác định rõ ràng thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản cấp trên và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

Yêu cầu các cơ sở giáo dục – đào tạo nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính ở đơn vị; chú trọng quản lý cán bộ kế toán và ứng dụng công nghệ vào quản lý; tổ chức rà soát nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm quy định đầy đủ, rõ ràng các nội dung chi, mức chi, hồ sơ chứng từ chi và quy định cụ thể biện pháp quản lý chi tiêu đối với từng nội dung theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, đúng chế độ.

2. Trong công tác quản lý chấp hành dự toán ngân sách

Chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan Kho bạc nhà nước tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng thực hiện từng nhiệm vụ của các đơn vị và trong phạm vi dự toán được giao, tránh tình trạng để đơn vị rút dự toán vượt quá tiến độ, yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến sử dụng ngân sách không đúng mục đích, gây thất thoát lãng phí.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính, công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Quyết định số 115/2008/QĐ - TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sử nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm tạo điều kiện cho kiểm soát nội bộ tại các đơn vị phát huy tốt vai trò của mình.

3. Công tác quyết toán và thanh, kiểm tra

Nâng cao năng lực xét duyệt, thẩm định quyết toán hàng quý, hàng năm; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tài chính và cơ quan chủ quản trong việc lập dự toán,  xét duyệt, thẩm định quyết toán các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên cũng như đột xuất tình hình sử dụng ngân sách và việc chấp hành chế độ, định mức chi tiêu tại các đơn vị. 

(Khổng Thi Thu)