STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 58/TTr-STC Sở Tài chính 18/05/2017 Về việc đề nghị xét tặng "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
2 210/STC-VP Sở Tài chính 14/02/2017 V/V đề nghị hiệp y khen  V/V đề nghị hiệp y khen thưởng V/V đề nghị hiệp y khen thưởng
3 362/QĐ-STC Sở Tài chính 15/12/2016 Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2016
4 304/TB-STC Sở Tài chính 15/12/2016 Thông báo kết quả thi đua khen thưởng năm 2016