Giấy mời

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Tập tin
1 02/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2018
2 147/GM-STC Sở Tài chính 29/12/2017
3 140/GM-STC Sở Tài chính 15/12/2017
4 129/GM-STC Sở Tài chính 01/12/2017
5 122/GM-STC Sở Tài chính 09/11/2017
6 116/GM-STC Sở Tài chính 31/10/2017
7 112/GM-STC Sở Tài chính 25/10/2017
8 107/GM-STC Sở Tài chính 20/10/2017
9 102/STC-GM Sở Tài chính 16/10/2017
10 99/GM-STC Sở Tài chính 02/10/2017
11 92/GM-STC Sở Tài chính 18/09/2017
12 90/STC-GM Sở Tài chính 15/09/2017
13 87/GM-STC Sở Tài chính 30/08/2017
14 81/GM-STC Sở Tài chính 23/08/2017
15 75/GM-STC Sở Tài chính 03/08/2017
16 71/GM-STC Sở Tài chính 27/07/2017
17 69/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017
18 67/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017
19 66/GM-STC Sở Tài chính 17/07/2017
20 64/GM-STC Sở Tài chính 04/07/2017
21 62/GM-STC Sở Tài chính 30/06/2017
22 59/GM-STC Sở Tài chính 22/06/2017
23 52/GM-STC Sở Tài chính 05/06/2017
24 50/GM-STC Sở Tài chính 31/05/2017
25 37/GM-STC Sở Tài chính 03/05/2017
26 33/GM-STC Sở Tài chính 07/04/2017
27 30/GM-STC Sở Tài chính 04/04/2017
28 20/GM-STC Sở Tài chính 10/03/2017
29 18/GM-STC Sở Tài chính 01/03/2017
30 11/GM-STC Sở Tài chính 15/02/2017

Trang