Giấy mời

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Tập tin
1 66/GM-STC Sở Tài chính 17/07/2017
2 64/GM-STC Sở Tài chính 04/07/2017
3 62/GM-STC Sở Tài chính 30/06/2017
4 59/GM-STC Sở Tài chính 22/06/2017
5 52/GM-STC Sở Tài chính 05/06/2017
6 50/GM-STC Sở Tài chính 31/05/2017
7 37/GM-STC Sở Tài chính 03/05/2017
8 33/GM-STC Sở Tài chính 07/04/2017
9 30/GM-STC Sở Tài chính 04/04/2017
10 20/GM-STC Sở Tài chính 10/03/2017
11 18/GM-STC Sở Tài chính 01/03/2017
12 11/GM-STC Sở Tài chính 15/02/2017
13 10/GM-STC Sở Tài chính 07/02/2017
14 09/GM-STC Sở Tài chính 06/02/2017
15 07/GM-STC Sở Tài chính 13/01/2017
16 05/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017
17 03/GM-STC Sở Tài chính 06/01/2017
18 04/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017
19 01/GM-STC Sở Tài chính 03/01/2017
20 02/GM-STC Sở Tài chính 03/01/2017