Giấy mời

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Tập tin
1 87/GM-STC Sở Tài chính 30/08/2017
2 81/GM-STC Sở Tài chính 23/08/2017
3 75/GM-STC Sở Tài chính 03/08/2017
4 71/GM-STC Sở Tài chính 27/07/2017
5 69/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017
6 67/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017
7 66/GM-STC Sở Tài chính 17/07/2017
8 64/GM-STC Sở Tài chính 04/07/2017
9 62/GM-STC Sở Tài chính 30/06/2017
10 59/GM-STC Sở Tài chính 22/06/2017
11 52/GM-STC Sở Tài chính 05/06/2017
12 50/GM-STC Sở Tài chính 31/05/2017
13 37/GM-STC Sở Tài chính 03/05/2017
14 33/GM-STC Sở Tài chính 07/04/2017
15 30/GM-STC Sở Tài chính 04/04/2017
16 20/GM-STC Sở Tài chính 10/03/2017
17 18/GM-STC Sở Tài chính 01/03/2017
18 11/GM-STC Sở Tài chính 15/02/2017
19 10/GM-STC Sở Tài chính 07/02/2017
20 09/GM-STC Sở Tài chính 06/02/2017
21 07/GM-STC Sở Tài chính 13/01/2017
22 05/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017
23 03/GM-STC Sở Tài chính 06/01/2017
24 04/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017
25 01/GM-STC Sở Tài chính 03/01/2017
26 02/GM-STC Sở Tài chính 03/01/2017