Giấy mời

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Tập tin
1 122/GM-STC Sở Tài chính 09/11/2017
2 116/GM-STC Sở Tài chính 31/10/2017
3 112/GM-STC Sở Tài chính 25/10/2017
4 107/GM-STC Sở Tài chính 20/10/2017
5 102/STC-GM Sở Tài chính 16/10/2017
6 99/GM-STC Sở Tài chính 02/10/2017
7 92/GM-STC Sở Tài chính 18/09/2017
8 90/STC-GM Sở Tài chính 15/09/2017
9 87/GM-STC Sở Tài chính 30/08/2017
10 81/GM-STC Sở Tài chính 23/08/2017
11 75/GM-STC Sở Tài chính 03/08/2017
12 71/GM-STC Sở Tài chính 27/07/2017
13 69/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017
14 67/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017
15 66/GM-STC Sở Tài chính 17/07/2017
16 64/GM-STC Sở Tài chính 04/07/2017
17 62/GM-STC Sở Tài chính 30/06/2017
18 59/GM-STC Sở Tài chính 22/06/2017
19 52/GM-STC Sở Tài chính 05/06/2017
20 50/GM-STC Sở Tài chính 31/05/2017
21 37/GM-STC Sở Tài chính 03/05/2017
22 33/GM-STC Sở Tài chính 07/04/2017
23 30/GM-STC Sở Tài chính 04/04/2017
24 20/GM-STC Sở Tài chính 10/03/2017
25 18/GM-STC Sở Tài chính 01/03/2017
26 11/GM-STC Sở Tài chính 15/02/2017
27 10/GM-STC Sở Tài chính 07/02/2017
28 09/GM-STC Sở Tài chính 06/02/2017
29 07/GM-STC Sở Tài chính 13/01/2017
30 05/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017

Trang