Chiến lược quy hoạch kế hoạch

Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng tải về

Kế hoạch đánh giá chéo các phòng năm 2017

Kế hoạch đánh giá chéo các phòng năm 2017 tải về

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2017

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2017 tải về

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài chính Bắc Giang

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài chính Bắc Giang tải về

Kế hoạch kiểm tra tình hình tài chính và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tham gia dự án năng lượng nông thôn II

Kế hoạch kiểm tra tình hình tài chính và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tham gia dự án năng lượng nông thôn II tải về

Kế hoạch triển khai phát động phong trào toàn dân BV ANTQ năm 2017

Kế hoạch triển khai phát động phong trào toàn dân BV ANTQ năm 2017 tải về

Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tội phạm năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tội phạm năm 2017 tải về

Kế hoạch Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017

Kế hoạch Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 tải về

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 tải về

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tải về

Trang

Đăng kí nhận Chiến lược quy hoạch kế hoạch