Chiến lược quy hoạch kế hoạch

Kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai chỉ ra qua giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương

Kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai chỉ ra qua giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương tải về

Kế hoạch Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại của Sở Tài chính năm 2018

Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 16/KH-STC về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại của Sở Tài chính năm 2018 nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống công nghệ...

Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng tải về

Kế hoạch thu thập số liệu, nắm bắt tình hình phục vụ xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bố sung thanh tra năm 2018

Kế hoạch thu thập só liệu, nắm bắt tình hình phục vụ xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bố sung thanh tra năm 2018 tải về

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tải về

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018 tải về

Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang

Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tải về

Kế hoạch thực hiện việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 276/UBND-TCD ngày 24/01/2018...

Kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018

Kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 tải về

Kế hoạch triển khai, tập huấn phần mềm kế toán xã KTXA 6.5 của Bộ Tài chính

Kế hoạch triển khai, tập huấn phần mềm kế toán xã KTXA 6.5 của Bộ Tài chính tải về

Trang

Đăng kí nhận Chiến lược quy hoạch kế hoạch