Chiến lược quy hoạch kế hoạch

Kế hoạch triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư

Kế hoạch  triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư tải về

Kế hoạch xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

Kế hoạch xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 tải về

Kế hoạch thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại Sở Tài chính Bắc Giang

Kế hoạch thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại Sở Tài chính Bắc Giang tải về

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch  kiểm tra việc thực hiện quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tải về

Kế hoạch tăng cường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch tăng cường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tải về

Kế hoạch tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại Sở Tài chính Bắc Giang

Kế hoạch tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại Sở Tài chính Bắc Giang tải về

Kế hoạch triển khai thí điểm sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư

Kế hoạch triển khai thí điểm sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư tải về

Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng tải về

Kế hoạch đánh giá chéo các phòng năm 2017

Kế hoạch đánh giá chéo các phòng năm 2017 tải về

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2017

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2017 tải về

Trang

Đăng kí nhận Chiến lược quy hoạch kế hoạch