Chiến lược quy hoạch kế hoạch

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài chính Bắc Giang

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài chính Bắc Giang tải về

Kế hoạch triển khai phát động phong trào toàn dân BV ANTQ năm 2017

Kế hoạch triển khai phát động phong trào toàn dân BV ANTQ năm 2017 tải về

Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tội phạm năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tội phạm năm 2017 tải về

Kế hoạch Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017

Kế hoạch Tổ chức, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 tải về

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 tải về

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tải về

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tải về

Kế hoạch luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Sở Tài chính năm 2017

Kế hoạch luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Sở Tài chính năm 2017 tải về

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã năm 2017

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã năm 2017 tài về

Kế hoạch duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài chính năm 2017

Kế hoạch duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài chính năm 2017 tải về

Trang

Đăng kí nhận Chiến lược quy hoạch kế hoạch