Chiến lược quy hoạch kế hoạch

Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2018

Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2018 tải về

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 tải về

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Ngày 08/01/2018, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 01/KH-STC Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo...

Kê hoạch tổ chức triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015

Kê hoạch tổ chức triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 tải về

Kế hoạch triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư

Kế hoạch  triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư tải về

Kế hoạch xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

Kế hoạch xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 tải về

Kế hoạch thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại Sở Tài chính Bắc Giang

Kế hoạch thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại Sở Tài chính Bắc Giang tải về

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch  kiểm tra việc thực hiện quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tải về

Kế hoạch tăng cường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch tăng cường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tải về

Kế hoạch tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại Sở Tài chính Bắc Giang

Kế hoạch tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại Sở Tài chính Bắc Giang tải về

Trang

Đăng kí nhận Chiến lược quy hoạch kế hoạch