Chủ động điều hành quản lý ngân sách nhà nước năm 2018

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 được thực hiện từ năm ngân sách 2017. Qua một năm thực hiện các đơn vị dự toán, chủ đầu tư và các huyện, thành phố vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện Luật, đặc biệt là những vướng mắc trong công tác khóa sổ kế toán và chuyển nguồn ngân sách cuối năm. Luật NSNN năm 2002 quy định về chuyển nguồn sang ngân sách năm sau rất chung, chỉ được quy định cụ thể ở các văn bản hướng dẫn Luật. Tuy nhiên, Luật NSNN năm 2015 quy định cụ thể nội dung được phép chuyển nguồn sang năm sau (không quy định xét duyệt chuyển nguồn). Các nội dung chuyển nguồn như sau:

          - Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công;

          - Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán;

          - Nguồn thực hiện chính sách tiền lương;

          - Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước;

          - Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán;

          - Kinh phí nghiên cứu khoa học.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

          Do vậy, để đảm bảo hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương năm 2018, thực hiện nghiêm túc kỷ luật tài khóa, không để tình trạng kết dư và chuyển nguồn sang năm sau lớn. Thực hiện Công văn số 9737/BTC-NSNN ngày 14/8/2018 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018; Công văn số 3033/UBND-KT ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018. Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 1885/STC-QLNS về một số nội dung thực hiện dự toán NSNN những tháng cuối năm 2018, trong đó có đề nghị thủ trưởng các đơn vị, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc thực hiện một số công việc sau:

1. Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí, nhất là đối với các khoản kinh phí giao không thực hiện tự chủ, kinh phí chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018 thực hiện, kinh phí bổ sung trong năm 2018.

3. Trước ngày 01/11/2018, các đơn vị dự toán rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ chi ngân sách được giao đầu năm và bổ sung trong năm, tổng hợp số kinh phí đã bố trí nhưng không thực hiện được hoặc còn dư không thuộc đối tượng chuyển nguồn theo quy định của Luật NSNN, báo cáo cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giải ngân, thanh toán số kinh phí đã điều chỉnh, không để tình trạng số kinh phí cuối năm còn dư mà không được chuyển nguồn sang năm sau.    

Công văn số 1885/STC-QLNS tải về

                                                                   (Nguyễn Thị Thu Hằng)