Đại hội chi bộ Ngân sách-Tin học nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 04/4/2017 của Đảng ủy Sở Tài chính về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 05/9/2017, chi bộ Ngân sách -Tin học tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Cơi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; đồng chí Phan Xuân Văn - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Ngân sách-tin học nhiệm kỳ 2015-2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017 được sự quan tâm của Đảng ủy Sở Tài chính, cùng sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2017 chi bộ Ngân sách-Tin học đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác như:

* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ đảng viên đã chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do cơ quan, đơn vị phát động; hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

* Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, duy trì sinh hoạt Đảng đúng định kỳ, gắn nội dung sinh hoạt Đảng với việc kiểm điểm, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của đơn vị cũng như của từng cán bộ, đảng viên và kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

* Công tác kiểm tra, giám sát

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chi bộ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã tạo điều kiện cho đảng viên phát huy những ưu điểm, đồng thời nhận thức rõ những hạn chế, tồn tại để khắc phục, sửa chữa kịp thời.

* Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

Chi bộ luôn quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của tổ công đoàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tham gia các phong trào hoạt động do các đoàn thể phát động.

* Công tác lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức phân công công việc tới từng cán bộ đảng viên với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, từ đó tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên chủ động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ đảng viên vào dịp cuối năm đảm bảo khách quan, công bằng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ Ngân sách-Tin học vẫn còn một số tồn tại như: tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong chi bộ còn hạn chế, do ngại va chạm, né tránh; Chi bộ chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác Đảng, có những kỳ sinh hoạt chi bộ muộn hơn theo quy định....

Từ những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2017, báo cáo đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020. trong đó:

* Mục tiêu chủ yếu:

Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có lập trường, tư tưởng vững vàng; tích cực học tập để nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao; trong nhiệm kỳ có từ 1-2 CBCC đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

* Nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ Nghị quyết Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; nghị quyết Đại hội các cấp; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng học tập trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, khắc phục chủ nghĩa cá nhân thực dụng trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và mỗi đảng viên; Xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ và theo chuyên đề.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Ngân sách-tin học nhiệm kỳ 2015-2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020, các ý kiến tham luận đều nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo, ngoài ra tham luận, bổ sung thêm các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế  trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2017.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Cơi-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận kết quả đạt được của Chi bộ Ngân sách-Tin học trong nhiệm kỳ 2015-2017. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để công tác xây dựng Đảng của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 ngày càng phát triển.

Đại hội tiến hành bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ngân sách-Tin học nhiệm kỳ 2017-2020. Cụ thể:

1. Đồng chí Bùi Văn Huy - Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách được Đại hội tín nhiệm bầu chức vụ Bí thư Chi bộ;

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ;

3.  Đồng chí Lê Bá Xuyên – Trưởng phòng Tin học và Thống kê tài chính – chi ủy viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội Chi bộ Ngân sách - Tin học, nhiệm kỳ 2017-2020 hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

Ảnh đại hội:

(Khổng Thị Thu)