Đảng - Đoàn thể

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở

         Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Thực hiện quyết định số 955-QĐ/TU ngày 14/10/2014  của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc Tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc...

Về kiểm điểm tập thể, các nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng ở cơ sở và đảng viên năm 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU ngày 30/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở và đảng viên hằng năm;Căn cứ Công văn số 531-CV/ĐU ngày 10/11/2014 của Đảng ủy Các cơ...

Hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 04/8/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 12/9/2014 Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh tới toàn thể cán bộ đảng viên về đại...

Triển khai cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 29/8/2014 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”.Ngày 02/10/2014, Đảng ủy Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch số 39-KH/ĐU về...

Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Ngày 22/8, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.              ...

Chỉ thị của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Ban chấp hành trung ương tải về

Tuyên truyền về Biển Đông và chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và trên thế giới. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của...

Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017

         Ngày 20/6/2014, Tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017, với 100% đoàn viên chi đoàn có mặt. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Ban Thường...

Trang

Đăng kí nhận Đảng - Đoàn thể