Đảng - Đoàn thể

Về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện NQTW 4 của tập thể Đảng uỷ Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 429-CV/ĐU ngày 28/11/2013 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên  năm 2013; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 22/11/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh...

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng

Trong các nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nó vừa đáp ứng yêu cầu của Đảng, đồng thời, việc có...

Trang

Đăng kí nhận Đảng - Đoàn thể