Danh mục doanh nghiệp thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020

Mục đích của việc ban hành Danh mục này nhằm đẩy nhanh tiến độ bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc bảo đảm nguồn thu cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.

Tổng số lượt doanh nghiệp mà Nhà nước sẽ thoái vốn là 406 doanh nghiệp, được chia ra theo từng năm để các bộ, địa phương thực hiện thoái vốn. Cụ thể, năm 2017 thoái vốn 135 doanh nghiệp, năm 2018 thoái vốn 181 doanh nghiệp, năm 2019 thoái ở 62 doanh nghiệp và năm 2020 thoái vốn 28 doanh nghiệp.

Theo Quyết định giai đoạn 2017-2020 tỉnh Bắc Giang thực hiện thoái vốn 12 doanh nghiệp; Cụ thể: Năm 2017 thoái vốn 8 doanh nghiệp gồm: Công ty CP QL & XD Đường bộ, Công ty CP Sách giáo khoa & thiết bị trường học, Công ty CP Hồng Thái, Công ty CP Dược phẩm, Công ty CP XD công trình Giao thông, Công ty CP thuốc lá & thực phẩm, Công ty CP Thương mại và dịch vụ Hiệp Hòa, Công ty CP Xuất nhập khẩu; Năm 2018 thoái vốn 01 doanh nghiệplà Công ty CP Quản lý & xây dựng đường bộ Bắc Giang; Năm 2019 thoái vốn 02 doanh nghiệp: Công ty CP Quản lý công trình đô thị và Công ty CP Giống chăn nuôi và năm 2020 thoái vốn 01 doanh nghiệp là Công ty CP Nước sạch Bắc Giang.

Để thực hiện thành công Quyết định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt tổ chức thực hiện thoái vốn theo tiến độ và tỉ lệ đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước theo Quyết định này; rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kịp thời việc thoái vốn Nhà nước tại các DN chưa có trong Danh mục kèm theo Quyết định này; Chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn so với tỷ lệ tối thiểu hàng năm đã được phê duyệt; bổ sung thêm doanh nghiệp thực hiện thoái vốn sớm hơn nhưng cần đảm bảo hiệu quả, tính công khai, minh bạch; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trường hợp không thể  thực hiện thoái vốn theo Quyết định này vì lý do khách quan và Trước ngày 25 tháng cuối của quý và trước ngày 25/12 hằng năm, gửi báo cáo về tình hình triển khai thực hiện đến Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

Độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Quyết định số 1232/QĐ-TTg tại đây.

(Đào Thị Nhung)