Đào tạo bỗi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018

Ngày 14/9/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4962/BNV-ĐT về việc bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí một khoản kinh phí thích hợp từ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ từ ngân sách trung ương và chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018.

Việc lập kế hoạch và triển khai công tác đào tạo cán bộ công chức với các nội dung sau:

- Đối tượng bồi dưỡng: Ưu tiên mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng trúng cử lần đầu; cán bộ, công chức xã ở các địa bàn khó khăn, còn thiếu và yếu về kiến thức, kỹ năng công tác, chuyên môn nghiệp vụ.

- Chương trình bồi dưỡng: Căn cứ điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương, có thể tổ chức thành cụm để bồi dưỡng theo các chương trình đã ban hành. Biên soạn tài liệu và tổ chức lớp bồi dưỡng theo các chương trình đã được phê duyệt.

- Thời gian bồi dưỡng: Bố trí thời gian bồi dưỡng cho phù hợp đối với mỗi lớp tùy theo đối tượng và điều kiện của từng địa phương. Đối với các lớp dài ngày, cần bồi dưỡng thành từng đợt, mỗi đợt không quá 05 ngày làm việc để cán bộ, công chức xã bảo đảm tốt công việc ở xã đã được phân công.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Công văn 4962/BNV-ĐT, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương chủ động huy động thêm nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức xã. 

                                                                                           (Nguyễn Thị Huệ)