Dự án đề án đầu tư

STT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian
1 01.2014 Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Thế Trung Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính 2014
2 01.2013 Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Khổng Thị Thu Chi Đoàn Thanh niên Sở Tài chính 2013
3 01.2012 Thực trạng và giải pháp xây dựng cơ chế quản lý thu tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thành Trung Chi Đoàn Thanh niên Sở Tài chính 2012
4 T01.2011 Giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN đối với DNNN do địa phương quản lý sau khi sắp xếp, đổi mới theo tinh thần nghị quyết tw 3 (khoá IX) Dương Văn Ngọc Sở Tài chính 2011 to 2012
5 03.2011 Nâng cao chất lượng công tác quyết toán dự án hoành thành từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ong Xuân Hoàng Phòng Đầu tư 2011
6 02.2011 Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Huệ Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp 2011
7 01.2011 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Vũ Quốc Hoàn Văn Phòng Sở Tài chính 2011