Dự án đề án đầu tư

STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng)
1 Phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư Sở Tài chính Bắc Giang 2017 2 847 000 000.00
2 Triển khai trang bị phần mềm quản lý tài sản cố định cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015 Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang 2015 4 000 000 000.00
3 Triển khai trang bị phần mềm quản lý tài sản cố định cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2014 Sở Tài chính Bắc Giang 2014 1 965 000 000.00
4 Dự án Đầu tư phát triển Công nghệ thông tin ngành Tài chính tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang 2006 to 2010 1 000 000 000.00