Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khỏi trùng lặp, thống nhất trong việc xử lý; Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; giúp cho việc theo dõi, tham mưu, báo cáo...

Thực hiện việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v: tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 276/UBND-TCD ngày 24/01/2018 của...

Bắc Giang tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 20/10/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3633/UBND-TCD  về việc tăng cường trách nhiệm công tác tiếp công dân, giaie quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, trong đó yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các...

Đăng kí nhận Giải quyết khiếu nại, tố cáo