Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Kế hoạch số 47- KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Kế hoạch số 112/KH- UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 47- KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII),

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý; đồng thời, giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị SNCL thuộc các huyện, thành phố quản lý.

Cụ thể đối với 130  đơn vị SNCL cấp tỉnh:

- Đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: không

- Đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên: 26 đơn vị, chiếm 20%.

Đón tiếp và hướng dẫn KCB tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2019 chủ yếu tập trung các bệnh viện công lập thuộc lĩnh vực Y tế, gồm 11/16 bệnh viện công lập thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh từ 25/4/2017 theo Thông tư số 37/2015/TTLT- BYT- BTC, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Nam, Bệnh viện Đa khoa huyện Việt yên, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thế, Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa.

Đón tiếp và hướng dẫn KCB tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang

Các đơn vị SNCL thuộc các lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực khác như: Trung tâm giống nấm, TT Điều tra quy hoạch, Trung tâm giống thủy sản cấp 1 (thuộc Sở NN và PTNT); Trung tâm Kỹ thuật TNMT, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Trường Trung cấp nghề GTVT, Bến xe khách, TT Kiểm định KT phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới (thuộc sở Giao thông vận tải); Trung tâm quy hoạch xây dựng, trung tâm Giám định CLCT (thuộc Sở Xây dựng), TT dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp), TT Thông tin và dịch vụ đối ngoại (thuộc Sở ngoại vụ); Ban QLDA Đầu tư XD công trình dân dụng và CN, Ban QLDA Đầu tư XD các công trình giao thông, Ban QLDA Đầu tư XD các công trình NN và PTNT.

Trong số 26 đơn vị giao tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2019, theo Kế hoạch: Thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với 7 đơn vị, dự kiến hoàn thành trong năm 2019 đối với 4 đơn vị: Trường Trung cấp Nghề GTVT, Bến xe khách, Trung tâm KĐKT PT CGĐB; Trung tâm Giống Nấm; hoàn thành năm 2020 đối với 3 đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật TN môi trường; Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

- Đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 73 đơn vị, chiếm 56,2%.  Các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, mức tự chủ từ trên 10% đến dưới 100%, phấn đấu tăng thu sự nghiệp, nâng mức tự chủ hàng năm tăng từ 10- 15% theo Kế hoạch.

- Đơn vị SNCL do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 31 đơn vị, chiếm 23,8%. Đây là các đơn vị nguồn thu sự nghiệp, thu dịch vụ thấp hoặc không có nguồn thu, mức tự chủ từ 10% trở xuống.

Năm 2019, các đơn vị SNCL thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời thực hiện phương án giảm kinh phí ngân sách cấp cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị SNCL: Giảm 100% NSNN cấp đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, giảm NSNN cấp tương ứng mức tự chủ của đơn vị đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị SNCL nhằm tăng tính chủ động, tích cực cho đơn vị trong điều hành, quản lý thu, chi tài chính trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, giao quyền tự chủ về tài chính còn nhiều khó khăn, vướng mắc như:

- Nhiều đơn vị nguồn thu thấp hoặc không có nguồn thu, chủ yếu chi hoạt động từ nguồn NSNN cấp, không nâng được mức tự chủ chi thường xuyên: Khối đơn vị sự nghiệp giáo dục, khối y tế dự phòng, khối đơn vị sự nghiệp đảm bảo xã hội, văn hóa thể thao du lịch…

- Một số đơn vị chưa mạnh dạn đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để chủ động từng bước tăng nguồn thu sự nghiệp, tăng mức tự chủ tài chính của đơn vị mình.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đang trong quá trình được sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng sáp nhập, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động nên cũng ảnh hưởng nhiều đến việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL trong cả giai đoạn.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP là Nghị định khung, chỉ đưa ra những quy định chung làm căn cứ để xây dựng, ban hành các quy định chuyên ngành cho phù hợp với đặc thù hoạt động của từng lĩnh vực. Tuy nhiên đến nay Chính phủ mới ban hành 2 Nghị định về lĩnh vực khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, 5 lĩnh vực còn lại Chính phủ chưa ban hành Nghị định, như: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí. Do vậy các Bộ chưa thể ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị SNCL thuộc lĩnh vực quản lý.

- Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc 11 lĩnh vực, nhưng các Bộ, ngành trung ương chưa ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cũng như cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động của ĐVSN công, do vậy các Sở, ngành địa phương còn lúng túng, gặp khó khăn trong việc xây dựng đơn giá, định mức kinh tế-kỹ thuât để làm cơ sở xây dựng kế koạch đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

- Nhà nước chưa có cơ chế hỗ trợ đơn vị SNCL được tiếp cận, vay vốn ưu đãi để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tăng tính chủ động trong tự chủ tài chính.

Để thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2019 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong những năm tiếp theo, cần có các giải pháp cụ thể:

- Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, quán triệt, tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 47- KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 47- KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII);

Tập trung hoàn thành việc sắp xếp lại các đơn vị SNCL theo các Đề án, kế hoạch được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt để sớm ổn định tổ chức, bộ máy.

- Các Sở quản lý nhà nước chuyên ngành hoàn thành việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN và định mức kinh tế kỹ thuật theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1756/UBND-KT ngày 01/6/2018; đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị SNCL tự chủ một phần chi thường xuyên xây dựng giải pháp tăng thu sự nghiệp, thu dịch vụ để nâng mức tự chủ chi thường xuyên từ 10- 15%/ năm.

- Các Trường đào tạo nghề xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định để thực hiện tự chủ chi thường xuyên từ năm 2021.

- Đổi mới cơ chế quản lý tài chính công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính trên cơ sở có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng và nhu cầu thị trường, trình độ quản lý.

- Các đơn vị SNCL chủ động, tích cực hơn trong việc huy động vốn, góp vốn liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác, để mở rộng việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, tăng thu sự nghiệp cho đơn vị và tăng dần mức tự chủ tài chính.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/7 năm hiện hành), hàng năm (trước ngày 15/01 năm sau), các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

(Quyết định số 513/QĐ- UBND ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tải về).

(Đỗ Thị Mai)