Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2008

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2008  tải về

Quy trình Văn phòng Sở

Quy trình ISO 9001: 2008 của Văn Phòng Sở tải về

Quy trình Phòng Ngân sách

Quy trình xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài: tải về  

Quy trình phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Quy trình ISO Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp tải về

Quy trình Thanh tra Tài chính

Quy trình ISO của Thanh tra Sở Tài chính tải về

Quy trình ISO 9001:2008 thực hiện chung của Sở Tài chính

Quy trình ISO 9001:2008 thực hiện chung của Sở Tài chính tải về

Quy trình phòng Tài chính doanh nghiệp

Quy trình phòng Tài chính doanh nghiệp tải về

Quy trình Phòng Tin học và Thống kê

Quy trình phòng Tin học và Thống kê tải về

Quy trình ISO Phòng Đầu tư

Quy trình Phòng Tài chính Đầu tư: tải về

Quy trình phòng Quản lý Giá và Công sản

Quy trình Phòng Quản lý giá và Công sản tải về

Trang

Đăng kí nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008