Hội thảo “Thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ”

Thực hiện Kế hoạch số 4091/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 28/9/2017, dưới sự chủ trì lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, thành phần tham dự buổi Hội thảo gồm có các đồng chí đại diện Thanh tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị như: Công an tỉnh, Chi cục quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Cục Thuế tỉnh; đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên của phòng Tư pháp các huyện, thành phố và mỗi huyện, thành phố cử đại diện 01 Chủ tịch UBND cấp xã về dự Hội thảo.

Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của lãnh đạo Sở Tư pháp và báo cáo dẫn đề của Trưởng phòng QLXL VPHC & TDTHPL thuộc Sở Tư pháp, đại biểu tham dự Hội thảo đã được nghe ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đại diện người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các huyện, thành phố, cấp xã là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện, tham mưu công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến tham luận chủ yếu tập trung nêu lên thực trạng những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ văn bản quy định của Pháp luật và thực tiễn áp dụng trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã như hiện nay; đồng thời cũng nêu lên những vướng mắc, bất cập trong công tác phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực từ đó đề xuất, kiến nghị và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập và nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính cũng như công tác phối hợp được thuận lợi, đồng bộ nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật và giảm thiểu các hành vi vi phạm hành chính của các cá nhân, tổ chức trong thời gian tới.

Kết thúc buổi Hội thảo, lãnh đạo Sở Tư pháp tổng hợp các ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực, chính quyền địa phương các cấp và đề nghị các đại biểu tham dự sau buổi thảo luận về sớm triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cơ quan, đơn vị, địa phương của mình để tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong tham mưu, tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ trong xử phạt vi phạm hành chính đồng thời mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, bất cập đến cơ quan có thẩm quyền tổng hợp để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh./.

(Bá Trọng)