Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 30/10/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018.

Theo đó, đối tượng tham gia bao gồm các cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tư quy định rõ nội dung chi gồm:

- Chi viết, biên soạn, dịch tài liệu phục vụ việc học tập;

- Chi mua tài liệu phục vụ học tập;

- Chi hội nghị, hội thảo;

- Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra;

- Chi công tác tuyên truyền;

- Chi sơ kết hàng năm và tổng kết toàn khóa;

- Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình;

- Chi văn phòng phẩm;

- Các khoản chi khác;

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bố trí từ dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp. Trường hơp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Thông tư số 97/2018/TT-BTC tải về.

(Bích Ngọc)