Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Nhiều ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nhà nước sẽ thực hiện ưu đãi, hỗ trợ về...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh