Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
273 /TB-STC Khen thưởng - kỷ luật 15/12/2017 Thông báo Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2017
1984/STC-ĐT Công văn 11/12/2017 V/V tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tư, xử lý nợ đọng XDCB và quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh
1983/STC-QLGCS Công văn 11/12/2017 V/V thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
1964/STC-HCSN Công văn 07/12/2017 Báo cáo thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2017
129/GM-STC Giấy mời 01/12/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017
1856/STC-VP Công văn 17/11/2017 V/v tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đánh giá, phân loại CBCC năm 2017
301/BC-STC Báo cáo 17/11/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2017