Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
214/BC-STC Báo cáo 17/08/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2017
1244/STC-VP Công văn 15/08/2017 Về việc lập danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ
1240/STC-VP Công văn 15/08/2017 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
191/TB-STC Thông báo 07/08/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 8/2017
1188/STC-QLGCS Công văn 03/08/2017 Về việc đề nghị cung cấp danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh
75/GM-STC Giấy mời 03/08/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8/2017
2597/UBND-KT Công văn 02/08/2017 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 7953/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ