Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Quy định mới của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

          Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giảm biên chế, theo đó Nghị định nêu rõ, những  người...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh