Kế hoạch thanh tra

Ngày 19/4/2018 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 12/KH-STC về việc Thực hiện kết luận của Thường trực tỉnh ủy Bắc Giang tại Thông báo số 282-TB/TU ngày 15/12/2017

Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh tại  Thông báo số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy. Sở Tài chính...

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2017

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017; Quyết định số 359/QĐ-STC ngày 15/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch thanh...

Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tài chính Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 12915/BTC-TTr ngày 15/9/2016 của Thanh tra Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017; Công văn số 359/TTr-VP ngày 10/11/2016 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn xây dựng kế...

Đăng kí nhận Kế hoạch thanh tra