Kết quả họp giao ban tháng 3/2018

Ngày 05/3/2018, Giám đốc Sở chủ trì họp giao ban định kỳ kiểm điểm kết quả thực hiện công tác hai tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018. Thành phần dự họp gồm Lãnh đạo Sở, các trưởng phòng và phó trưởng phòng thuộc Sở. Sau khi Văn phòng báo cáo kết quả công tác, ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Sở và các thành viên dự họp, Giám đốc Sở kết luận một số nội dung quan trọng sau:

1. Đánh giá kết quả làm việc của các phòng thuộc Sở trong hai tháng đầu năm 2018, cơ bản các nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch với chất lượng tham mưu tốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan được duy trì tốt, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán 100% CBCC đã chấp hành tốt pháp luật, an toàn.

2. Trong tháng 3/2018, các phòng thuộc Sở hoàn thiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; xây dựng chương trình công tác, thông báo lịch làm việc (từ tháng 3 đến trung tuần tháng 4) tới phòng TCKH huyện thành phố và các đơn vị có liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

3. Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo cấp thẩm quyền theo kế hoạch, bao gồm: Dự thảo “Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Nghị quyết bổ sung một số nội dung thuộc khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh”. Báo cáo UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND).

4. Xây dựng kế hoạch thu nợ ngân sách, báo cáo UBND tỉnh tình hình nợ ngân sách và đề xuất giải pháp thu nợ trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức triển khai, tập huấn các chế độ, chính sách mới: chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC; các quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tham mưu thực hiện trên địa bàn tỉnh Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

6. Tiến hành mua sắm tập trung tài sản năm 2018 trên nguyên tắc tuân thủ quy định hiện hành và phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian mua sắm.

7. Tiếp tục duy trì tốt các công việc thường xuyên khác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị.

(Kèm theo TBKL số 80/TB-STC ngày 05/3/2018 của Sở Tài chính)

(Nguyễn Thế Trung)