Lịch tiếp dân

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2017

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2017 tải về

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2016

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2016 tải về

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2015

Lịch tiếp dân năm 2015 tải về

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2014

Lịch tiếp dân năm 2014 tải về

Đăng kí nhận Lịch tiếp dân