Miễn phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nhiều loại phí, lệ phí như:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

- Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo:- Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới.

- Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

- Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa.

- Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung.Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị:

- Hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 khóa đào tạo cho một doanh nghiệp và không quá 01 khóa đào tạo trên năm.

- Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh.

- Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường:

- Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng.

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ- CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ.

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP tải về.

                                                                          (Nguyễn Thị Bích Ngọc)