Một số hướng dẫn về quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày 17 tháng 01 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2018/TT- BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Thông tư quy định việc sử dụng tiền đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, theo đó kinh phí quản lý được trích tối đa 0,5% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ. Mức trích cụ thể được lập trong kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

Việc sử dụng tiền đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định như sau:

Kinh phí quản lý được trích tối đa 10% tổng só tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ, chi phụ cấp kiêm nhiệm và hỗ trợ chi phí quản lý đối với các đơn vị, tổ chức được Ủy ban  nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao hỗ trợ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi trả (nếu có). Mức trích cụ thể được lập trong kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Kinh phí dự phòng được trích tối đa 5% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để dự phòng. Mức trích kinh phí dự phòng cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp có thiên tai, khô hạn hoặc mức chi trả trên cùng đơn vị diện tích cung ứng dịch vụ mô trường rừng trên địa bàn tỉnh thấp hơn năm trước liền kề, Giám đốc Qũy Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh lập kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Kinh phí dự phòng sử dụng không hết được chuyển để chi cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Kinh phí quản lý được trích là nguồn thu của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, được thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc sử dụng tiền đối với chủ rừng được quy định:

Chủ rừng là tổ chức không khoán bảo vệ rừng hoặc khoán một phần diện tích, phần diện tích còn lại chủ rừng tự bảo vệ thì toàn bộ số tiền nhận được tương ứng với diện tích rừng tự bảo vệ được coi là nguồn thu của chủ rừng, được quy quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về tài chính phù hợp với từng loại hình tổ chức.

Chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng được trích không quá 10% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho diên tích rừng khoán bảo vệ để chi cho công tác quản lý các khu rừng cung ứng dịch vụ môi trường. Số tiền còn lại sau khi trích kinh phí quản lý được chủ rừng chi trả cho bên nhận khoán theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư số 04/2018/TT- BTC tải về.

(Nguyễn Thị Bích Ngọc)