Nhìn lại 01 năm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính công

1. Thực trạng kết quả một năm các TTHC đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công

Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 184/2016/QĐ-UBND V/vBan hành Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang. Theo đó, từ ngày 01/ 9/2016 Bộ phận TN&TKQ của Sở Tài chính chuyển ra tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hằng năm Sở đều ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trong đó có nội dung về công tác cải cách TTHC tại Sở. Thực hiện công khai TTHC; việc niêm yết, rà soát quy định hành chính, TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tình hình thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung.

Năm 2016, Sở Tài chính có 26 TTHC đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tài chính đã tổ chức thống kê, rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Theo đó, đã có 58 thủ tục hành chính được ban hành gồm:

52 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 Hiện tại, Sở có 49/52 TTHC đạt 94% số TTHC chuyển ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công nhập vào Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (trong đó có 17 TTHC thực hiện liên thông với UBND tỉnh), 03 TTHC (giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh toán nợ dân) thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách TTHC, giảm thời gian và chi phí cho các tổ chức và cá nhân đến làm việc tại Bộ phận TN&TKQ, Sở Tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách TTHC, tạo sự chuyển biến tích cực, giảm bớt các TTHC rườm rà; nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của  công chức, từng bước hoàn thiện các TTHC mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho tổ chức và cá nhân đến làm việc. Các TTHC có thời hạn giải quyết từ 15 ngày trở lên đều được cắt giảm từ 25-30% thời hạn giải quyết TTHC theo quy định của UBND tỉnh tại Bộ phận TN&TKQ.

Bộ phận TN&TKQ của Sở đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ bằng nhiều hình thức như: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, gửi bằng đường công văn.... Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại, Sở đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, cụ thể: Có 19 TTHC giải quyết tại Bộ phận TN&TKQqua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, đạt tỷ lệ 40%; 06 TTHC tiếp nhận và trả kết quả trên dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Kếtquả giải quyết hồ sơ từ ngày 01/9/2016 đến ngày 31/8/2017, Sở Tài chính đã tiếp nhận và giải quyết được: 2.238 hồ sơ (trong đó có 933 hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4); về cơ bản các hồ sơ đều được trả đúng và trước hạn.

Qua quá trình phát phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến của các tổ chức cá nhân đến nộp hồ sơ, đa số ý kiến đánh giá dễ dàng tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính; đồng tình và đánh giá cao về thái độ phục vụ, giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận này (Sở chưa nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của cán bộ).

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc giải quyết các TTHC vẫn còn một số hạn chế, tồn tại:

- Thủ tục hành chính tuy đã được kiểm soát; công khai minh bạch nhưng chưa đơn giản được nhiều về thủ tục, thành phần hồ sơ,... (chủ yếu giảm thời gian giải quyết TTHC).

- Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh đôi khi còn hình thức, hiệu quả chưa được cao (TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư).

- Một số phòng chuyên môn chưa chủ động trong việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC; chưa kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp; việc xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung quy trình ISO còn chậm; còn tình trạng tiến hành rà soát hình thức, lấy lệ. Chưa có nhiều sáng kiến hoặc đề xuất trong việc cải cách TTHC như: Giảm thời gian, thành phần hồ sơ, cắt giảm các TTHC không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương...

- Sự phối hợp của một số cán bộ ở phòng chuyên môn và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đôi lúc còn chưa được thông suốt.

- Có 1 số TTHC đã giải quyết đúng thời gian, xong không kết thúc hồ sơ trên Hệ thống phần mềm, nên dẫn đến bị quá hạn.

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt triển khai tới cán bộ công chức để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cá nhân khi giải quyết TTHC.

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở cần phối hợp tốt hơn nữa với Bộ phận một cửa trong việc giải quyết các thủ tục do tổ chức, cá nhân chuyển đến. Để đảm bảo các TTHC được giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát, rà soát TTHC nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc./.

(Phan Xuân Văn)