Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017

Ngày 08/09/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn số 3093/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, liên tục đôn đốc nhưng tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công toàn tỉnh vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do các chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư công chậm, công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa các ngành, huyện, thành phố còn chưa tập trung, thiếu quyết liệt; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều dự án chưa đạt yêu cầu; thủ tục đầu tư xây dựng còn phức tạp, các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng chưa kịp thời, còn nhiều bất cập; hồ sơ thanh toán vốn đầu tư còn rườm rà ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân trên 30% số vốn ngân sách Trung ương trước 30/9/2017 và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2017 trước 31/12/2017, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo tại công văn số 3093/UBND-TH, cụ thể như sau:

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban QLDA và các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 như: khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2017; chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ; tăng cường đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng; chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đối với các phần khối lượng đã thi công, các chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để giải ngân, không dồn vốn thanh toán vào những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần sớm hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tiếp tục triển khai thi công, giải ngân trong tháng 9 năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện chậm tiến độ, chậm giải ngân dẫn đến dự án không được bố trí tiếp kế hoạch vốn năm 2018 hoặc bị thu hồi vốn về ngân sách Trung ương.

Công văn số 3093/UBND-TH tải về

                                                                                                                                               (Bùi Nguyệt Linh)