Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)

 • Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
 • Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
 • Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
 • Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
 • Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
 • Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
 • Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)