Hưởng ứng "Ngày pháp luật" năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công văn số 958/STP-PBGDPL ngày 07/10/2016 của Sở Tư pháp về việc thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2016.

Ngày 14/10/2016, Sở Tài chính đã có Công văn số 1471/STC-VP hướng dẫn, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động đơn vị mình các văn bản, tài liệu của các cấp, ngành liên quan đến việc tổ chức, triển khai “Ngày pháp luật” năm 2016.

Trong tháng 11 năm 2016 tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ Luật dân sự cho cán bộ công chức và người lao động, góp phần đưa các quy định của Bộ luật đi vào cuộc sống.

Thực hiện treo khẩu hiệu trước Sảnh cơ quan (Thời gian từ ngày 01/11 đến ngày 11/11/2016); Dán pano tuyên truyền ở các vị trí thuộc trụ sở làm việc cơ quan./.

(Phan Xuân Văn)