Hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2017

Thời giansắp xếp tăng dầnNơi dẫn đếnNgười dùngThao tác
2018-01-22 20:29node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 15:56https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 15:09node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 12:08http://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 08:24https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 07:49https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 00:46node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 20:02node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 17:18https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 17:15https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 15:58node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 04:46node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 12:25node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 09:50node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 06:45node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 03:16node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-19 23:23node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết