Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020

Thời giansắp xếp tăng dầnNơi dẫn đếnNgười dùngThao tác
2018-01-22 23:02http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 22:39http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 22:35http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 22:29node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 21:55http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 21:03http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 20:15http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 18:12http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 16:53http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 16:08http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 14:08https://www.google.ca/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 10:40https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 10:33https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 10:25https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 04:02node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 20:53http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 11:29http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 11:21http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 09:05http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 05:52http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 05:37http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 04:28http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 01:46http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 01:45http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 00:01http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 22:20http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 21:59http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 21:10http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 20:58http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 19:45http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết

Trang