Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Thời giansắp xếp tăng dầnNơi dẫn đếnNgười dùngThao tác
2018-01-23 12:29node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-23 09:50https://stc.bacgiang.gov.vn/tu-n...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 23:08node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 22:45https://stc.bacgiang.gov.vn/quy-...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 21:33https://stc.bacgiang.gov.vn/quy-...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 20:36https://stc.bacgiang.gov.vn/thon...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 15:09node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 15:08node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 05:10node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 18:40node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 09:26node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 06:26https://stc.bacgiang.gov.vn/chin...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 22:13node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 19:53node/12792/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết