Cơ cấu tổ chức

Thời giansắp xếp tăng dầnNơi dẫn đếnNgười dùngThao tác
2018-01-22 15:15node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 14:53node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 13:58node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 08:13node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 05:46https://stc.bacgiang.gov.vn/chuy...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 05:46https://stc.bacgiang.gov.vn/chuy...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 18:48node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 18:42node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 13:02https://stc.bacgiang.gov.vn/node...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 10:37node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 22:13node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 06:45node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-19 22:10https://stc.bacgiang.gov.vn/node...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-19 21:16node/3909/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết