Lãnh đạo Sở Tài chính gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

- Đồng chí: Nguyễn TIến Cơi

- Chức vụ: Giám đốc

- ĐTCQ: 0204.3854726

- Mail: coint_stc@bacgiang.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác Sở và của Ngành.

+ Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Sở và của Ngành; các lĩnh vực công tác về xây dựng dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách và tổng quyết toàn NSNN; công tác thanh tra tài chính.

+ Phụ trách các phòng: Ngân sách, Thanh tra tài chính.

+ Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: Thành phố Bắc Giang.

----------

- Đồng chí: Nguyễn Thế Đán

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- ĐTCQ: 0204.3850510

- Mail: dannt_stc@bacgiang.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài chính doanh nghiệp; quản lý tài chính đầu tư.

+ Phụ trách các phòng: Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư.

+ Theo dõi, chỉ đạo địa bàn các huyện: Sơn Động, Yên Dũng và Lạng Giang.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

----------

- Đồng chí: Nguyễn Hoàng Phương

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- ĐTCQ: 0204.3856392

-Mail: phuongnh_stc@bacgiang.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quản lý Nhà nước về giá; Hành chính quản trị, văn phòng, pháp chế.

+ Phụ trách các phòng: Văn phòng, Giá và Pháp chế.

+ Theo dõi, chỉ đạo địa bàn các huyện: Tân Yên, Yên Thế và Việt Yên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

----------

- Đồng chí: Nguyễn Đình Hiếu

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- ĐTCQ: 0204.3541468

- Mail: hieund_stc @bacgiang.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài chính hành chính sự nghiệp; Tin học và Thống kê tài chính.

+ Phụ trách các phòng: Tài chính HCSN; Tin học và Thống kê.

+ Theo dõi, chỉ đạo địa bàn các huyện: Hiệp Hoà, Lục Ngạn và Lục Nam.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.