Lãnh đạo Sở Tài chính gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

Thời giansắp xếp tăng dầnNơi dẫn đếnNgười dùngThao tác
2018-01-22 22:01node/3910/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 12:02https://stc.bacgiang.gov.vn/node...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 11:30http://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 10:13https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 05:03node/3910/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 20:13node/3910/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 19:59node/3910/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 10:02https://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 10:00https://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 06:45node/3910/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 01:31node/3910/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-19 21:11node/3910/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết