Quy định quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 02/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTC về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm TTATGT do ngân sách nhà nước cấp.

Theo Thông tư số 01/2018/TT-BTC, nguồn kinh phí bảo đảm TTATGT từ: Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương trên cơ sở 70% số xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước năm liền kề; các khoản hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động đảm bảo TTATGT; các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Về nội dung chi bảo đảm TTATGT, cơ bản nội dung chi cho công tác bảo đảm TTATGT tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC được thực hiện như các nội dung chi đã được quy định tại Thông tư số 137/2013/TT-BTC. Tuy nhiên, có bổ sung một số nội dung chi mới như chi thống kê, phân tích số liệu; xây dựng, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm TTATGT; chi hợp tác quốc tế về ATGT. Ngoài ra Thông tư quy định một số nội dung chi đặc thù bảo đảm TTATGT của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải và nội dung chi đặc thù bảo đảm TTATGT của địa phương.

Về mức chi, Thông tư quy định cụ thể mức chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết. Thông tư quy định, trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ngân sách hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/người bị tử vong; không quá 2 triệu đồng/người bị thương nặng. Trong dịp Tết Nguyên đán, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, ngân sách hỗ trợ không quá 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tư số 01/2018/TT-BTC hướng dẫn thêm một số nội dung về lập và phân bổ dự toán, cụ thể: Bộ Giao thông vận tải lập dự toán kinh phí đảm bảo TTATGT, tổng hợp kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT của Ủy bản An toàn giao thông Quốc gia; Bộ Công an lập dự toán chi đảm bảo TTATGT tương ứng 30% nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được hưởng năm trước liền kề năm hiện hành, trong đó chi tiết phần Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc trực tiếp thực hiện; Phần hỗ trợ công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi phục vụ công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn; Đối với địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn theo quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 9 Luật NSNN.

Riêng năm 2018, các địa phương sử dụng 70% số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng công an tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn, 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Kinh phí chi cho lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền.

                                                                                                              (Nguyễn Thị Thu Hằng)