Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy biên Ban Chấp hành Trung ương.

Đề nghị các chi bộ tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên đơn vị mình tại kỳ họp sinh hoạt chi bộ tháng 11/2018./.

Quy định số 08-QĐi/TW tải về

(Phan Xuân Văn)