Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2017

Để thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2017 theo đúng quy định hiện hành, ngày 28/02/2018, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 260/STC-ĐT hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

  1. Các đơn vị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý dự án (hoặc các Ban quản lý dự án) thuộc quyền quản lý của mình có sử dụng vốn đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý thực hiện đối chiếu vốn đã thanh toán với Kho bạc nhà nước, đồng thời lập báo cáo quyết toán năm theo mẫu báo cáo tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 và gửi các cơ quan chuyên môn đã được chỉ định để thẩm định theo đúng quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC.
  2. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán:
  • Đối với các đơn vị chủ đầu tư có các đơn vị được giao quản lý dự án (hoặc giao cho Ban quản lý dự án): Việc thẩm định báo cáo quyết toán của cơ quan chuyên môn đối với các đơn vị được giao quản lý dự án đảm bảo xong và tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính trước ngày 15/03/2018 (mẫu biểu báo cáo tổng hợp 01, 02, 03, 04,05/CQTH - Thông tư số 85/2017/TT-BTC kèm Biên bản thẩm định quyết toán).
  • Đối với các đơn vị chủ đầu tư (không có đơn vị trực thuộc): Hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư gửi Sở Tài chính trước ngày 10/03/2018 (mẫu biểu báo cáo 01, 02, 03, 04/CĐT - Thông tư số 85/2017/TT-BTC).
  • Đối với các nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (135, 30a), vốn hỗ trợ đầu tư theo NQ số 26/2010/NQ-HĐND, nguồn TPCP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, nguồn ngân sách tỉnh giao cho UBND xã làm chủ đầu tư...; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị chủ đầu tư và tổng hợp báo cáo quyết toán gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/03/2017.
  1. Thời gian thẩm định quyết toán năm 2017: Sở Tài chính tổ chức thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2017 của các đơn vị dự toán trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

​Công văn số 260/STC-ĐT tải về

(Bùi Nguyệt Linh)