Sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ”

Đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 03/8/2018, Chi bộ Ngân sách – Tin học tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ” trong buổi họp chi bộ thường kỳ tháng 8.

Mở đầu nội dung sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Văn Huy - Bí thư Chi bộ nêu mục đích, yêu cầu và nội dung, ý nghĩa của buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đồng chí tham dự buổi sinh hoạt được nghe đồng chí Lê Bá Xuyên trình bày chuyên đề Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ” .

Sau phần trình bày báo cáo chuyên đề, đảng viên  trong Chi bộ đã tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận để chuyên đề được hoàn thiện. Đồng chí  Nguyễn Tiến Cơi - Giám đốc Sở phát biểu  nhấn mạnh việc tổ chức buổi sinh hoạt này là hết sức ý nghĩa, thông qua đợt sinh hoạt, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Từ những nội dung cơ bản về phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã được học tập, quán triệt, từng cán bộ, đảng viên cần tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm cụ thể và thiết thực nhất gắn với nhận thức tư tưởng, lối sống, đạo đức và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình.

(Lê Bá Xuyên)