Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; Công văn số 2375/UBND-TH ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày 17/7/2017 Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 1084/STC-QLNS hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018- 2020 theo Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính, trong đó cần lưu ý một số điểm về: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017; Xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2018 và lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá dự toán NSNN năm 2017, xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 của các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Nội dung chi tiết

- Công văn số 1084/STC-QLNS ngày 17/7/2017 của Sở Tài chính tải về

- Các biểu mẫu đính kèm công văn (File Excel) tải về

(Khổng Thị Thu)