Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban khối Tài chính Quý III năm 2018

Ngày 19/9/2018 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2018 các cơ quan trong khối Tài chính (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Quản lý các KCN tỉnh) nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ dự toán 9 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện những tháng cuối năm 2018 và thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các cơ quan nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan của các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Quản lý các KCN tỉnh.

9 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong khối đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo điều hành chi NSNN năm 2018 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2018: 7.055,7 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 3.847,5 tỷ đồng; thuế XNK 657,2 tỷ đồng), đạt 110,8% dự toán năm và tăng 64,3% so cùng kỳ. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất, thu XSKT thì thu nội địa 2.529,1 tỷ đồng, đạt 80,7% dự toán tỉnh giao và tăng 31,8% so cùng kỳ. Có 07/16 lĩnh vực thu đã hoàn thành vượt dự toán giao: Thu tiền sử dụng đất đạt 202%; thu tiền thuê đất đạt 174,6%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 146,0%; thu khác ngân sách đạt 141,5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 111%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 106,4% và thu lệ phí trước bạ đạt 101,2%

Chi Ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng đầu năm 9.091,2 tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán năm và tăng 17,6% so cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 3.128,9 tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán; chi thường xuyên 5.898 tỷ đồng bằng 66,4% dự toán năm, tăng 5,6% so cùng kỳ. Chương trình MTQG vốn sự nghiệp 45,2 tỷ đồng bằng 45,5% dự toán năm. Chi ngân sách đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, nhằm nâng cao kỷ luật tài chính đồng thời giúp cho các cơ quan, đơn vị quản lý chi tiêu, sử dụng tài chính ngân sách theo đúng quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận 9 tháng đầu năm 2018 các cơ quan trong khối tài chính đã duy trì nề nếp các nhiệm vụ chuyên môn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh giao; cơ bản chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất; có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các cơ quan trong khối nhằm phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao; để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 theo dự toán được giao, trong thời gian tới các cơ quan trong khối tài chính cần tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung: Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, người đứng đầu một số cơ quan Trung ương trên địa bàn và Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản chỉ đạo điều hành chi NSNN năm 2018 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

Các cơ quan trong khối rà soát lại nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình và các chỉ tiêu đã xây dựng để có giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất và sự phối kết hợp giữa các cơ quan trong khối. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát của các đơn vị trong khối; triển khai thực hiện nghiêm các kết luận kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra.

Xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2019 đảm bảo tích cực, vững chắc, sát với thực tế phát sinh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Cơ quan thuế: Rà soát lại toàn bộ các khoản thu, phấn đấu thu nội địa năm 2018 (trừ thu tiền sử dụng đất, thu XSKT, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) tăng 10% so với dự toán tỉnh giao. Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các biện pháp chống thất thu ngân sách; Thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu giảm nợ đọng thuế có khả năng thu trên địa bàn tỉnh năm 2018 xuống dưới 5% so với tổng thu NSNN trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra chống chuyển giá; đẩy nhanh tiến độ xử lý tiền thuê đất các hợ tác xã, thu thuế kinh doanh vận tải.

2.2. Cơ quan Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh trong công tác điều hành, xử lý ngân sách cuối năm đảm bảo kịp thời; chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách được giao đầu năm và bổ sung trong năm; tổng hợp số kinh phí đã bố trí cho các nhiệm vụ chi nhưng kết thúc năm ngân sách không thực hiện được hoặc không chi hết không thuộc đối tượng chuyển nguồn theo quy định của Luật NSNN, trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho các nhiệm vụ chi (được cấp thẩm quyền giao), đã có khối lượng nhưng chưa bố trí đủ kinh phí để hoàn thành theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, chuyển đổi sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Tổ thức thực hiện mua sắm tài sản tập trung tỉnh Bắc Giang năm 2018 theo quy định.

Tổng hợp Quyết toán thu, chi NSNN tỉnh Bắc Giang năm 2017; đánh giá thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 tỉnh Bắc Giang báo cáo Bộ Tài chính và trình HĐND tỉnh

2.3. Cơ quan Kho Bạc Nhà nước: Duy trì nề nếp, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN theo dự toán, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; tập trung đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc thu hồi dứt điểm dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB của các dự án kéo dài nhiều năm.

2.4. Chi cục Hải quan quản lý các KCN: Tiếp tục triển khai và thực hiện các biện pháp tiếp cận, tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn và vùng lân cận về làm thủ tục Hải quan tại Chi cục. Tăng cường công tác thu thuế để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong địa bàn tỉnh và ngành hải quan để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục đôn đốc thu nợ đọng thuế góp phần tăng thu ngân sách, giảm thiểu nợ đọng.

(Khổng Thị Thu)