Tài chính doanh nghiệp

Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tại Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và...

Công bố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của 04 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Mai Sơn để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định xác định giá trị DN của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lục Ngạn để chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên tải về Quyết định xác định giá trị DN Công tyTNHH MTV lâm nghiệp Yên Thế để chuyển thành Công ty TNHH...

Những nội dung cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh...

Nguyên tắc tính lương quản lý Công ty TNHH MTV Nhà nước

Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành ngày 01/9/2016.Theo đó, lương của người quản lý được xác định theo nguyên...

Điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006. Theo đó, Thông tư 133/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới đáng chú...

Quản lý người đại diện tại DN nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ

          Ngày 23/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định  số 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Theo...

Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do UBND tỉnh quản lý

Căn cứ Nghị Quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục, tiêu chí phân loại...

Công ty TNHH nhà nước một thành viên phải công bố chế độ lương, thưởng hàng năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/04/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng và công bố chế...

Thông tư số 30/2015/TT-BTC: Hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 09 tháng 3 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính...

Doanh nghiệp dự thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập tài chính với chủ đầu tư

Nhà thầu tham dự thầu dịch tư vấn phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu; không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý (đối với đơn vị sự nghiệp); không có cổ phần, vốn góp trên 30% của nhau là một trong...

Trang

Đăng kí nhận Tài chính doanh nghiệp