Tài sản công

Có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu dùng tài sản công sai quy định?

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, mức phạt có thể lên...

Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân...

Công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung năm 2018

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 01/2018/STC tải về Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 03/2018/STC tải về Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 515/2018/STC-TTK tải về (Hà Thị Thanh Huyền)

Thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018

Triển khai công tác mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018 theo quy định, ngay từ cuối năm 2017, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 2025/STC-QLGCS ngày 20/12/2017 về việc hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương...

Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngày 14 tháng 3 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2850/BTC- QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án không thực hiện mua...

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 144/2017/TT- BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Một số nội dung chính...

Quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng

Ngày 31/12/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2017/NĐ- CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo Nghị định này, đối tượng áp dụng gồm: Văn phòng Trung ương...

Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công

Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 26/12/2017. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về...

Công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung năm 2017

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 01/2017/STC-HĐK tải về Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 02/2017/STC-HĐK tải về Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 03/2017/STC-TTK tải về (Hoàng Tiến Trọng)

Kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017

Ngày 22/11/2017 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15803/BTC-QLCS về việc kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017: 1. Đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở...

Trang

Đăng kí nhận Tài sản công