Tập huấn module quản lý, theo dõi nhiệm vụ

Ngày 08/9/2017, Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn module quản lý, theo dõi nhiệm vụ được tích hợp với phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho các đầu mối xử lý là các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính.

Module quản lý, theo dõi nhiệm vụ được xây dựng xuất phát từ nhu cầu quản lý tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại các Phòng thuộc Sở Tài chính bao gồm: nhiệm vụ trọng tâm của Lãnh đạo Sở; các nhiệm vụ xuất phát từ văn bản đi, đến; các nhiệm vụ giao trực tiếp các phòng tại cuộc họp giao ban… Việc triển khai module quản lý, theo dõi nhiệm vụ giúp cho các phòng chủ động bố trí, sắp xếp thực hiện công việc khoa học, giảm thiểu sót việc, đồng thời module cũng tích hợp, liên thông với hệ thống theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh đảm bảo việc trao đổi dữ liệu được thuận lợi và thông suốt./.

(Lê Bá Xuyên)