Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Công bố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của 04 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Mai Sơn để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định xác định giá trị DN của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lục Ngạn để chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên tải về Quyết định xác định giá trị DN Công tyTNHH MTV lâm nghiệp Yên Thế để chuyển thành Công ty TNHH...

Những nội dung cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh...

Nguyên tắc tính lương quản lý Công ty TNHH MTV Nhà nước

Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành ngày 01/9/2016.Theo đó, lương của người quản lý được xác định theo nguyên...

Điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006. Theo đó, Thông tư 133/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới đáng chú...

Thông báo bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bắc Giang

1. Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bắc Giang tải về2. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô...

Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày 16/5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.Mục tiêu Nghị quyết đặt ra là đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1...

Thông báo bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Bắc Giang

1. Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần nhà nước tại công ty CP Bê tông & xây dựng Bắc Giang tải về2. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của nhà nước đầu tư tại Công ty CP Bê tông & xây dựng Bắc Giang tải về3. Phụ lục...

Thông báo bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang

1. Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty CP Du lịch Bắc Giang tải về2. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của nhà nước đầu tư tại Công ty CP Du lịch Bắc Giang tải về3. Phụ lục 03 - Đơn đăng ký tham...

Quản lý người đại diện tại DN nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ

          Ngày 23/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định  số 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Theo...

Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do UBND tỉnh quản lý

Căn cứ Nghị Quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục, tiêu chí phân loại...

Trang

Đăng kí nhận