Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 26/12/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở...

Vai trò của nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp

1. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệpSự can thiệp của Nhà nước vào thị trường, hay quản lý nhà nước về kinh tế mà trước hết và chủ yếu là các doanh nghiệp - hệ thống tế bào sinh sản của nền kinh tế, đã và đang xuất hiện tại tất...

Đặc điểm của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có những đặc điểm sau:- Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, lấy cơ chế thị trường làm nền tảng để định hướng cho việc áp dụng...

Quy chế thí điểm chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vi sự nghiệp có thu thành công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

          Ngày 05/12/2013, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 74/2013/QĐ-TTg về việc chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng KCN theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành công ty TNHH 1 thành viên. Theo đó,...

Nguyên tắc xử lý nợ của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Theo Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế quản lý nợ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày 16/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và...

Thực trạng quản lý nhà nước đối với DNNN sau khi sắp xếp đổi mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh, cơ quan Chủ quản Sở Tài chính Bắc Giang “Giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN đối với DNNN do địa phương quản lý sau khi sắp xếp, chuyển đổi mới theo Nghị quyết Trung ương 3, Khoá IX”.  Tải về

Trang

Đăng kí nhận